خوابگاه (پانسیون) های دانشجویی-کارمندی دخترانه شهر مشهد


خوابگاه (پانسیون) صهبا وکیل آباد
اینترنت، یخچال مجزا، تخت، تشک، نظافت روزانه