خوابگاه (پانسیون) های دانشجویی پسرانه شهر شیراز


خوابگاه (پانسیون) سپهری سراه نمازی
اتاق های یک، دو، سه و شش تخته. موقعیت مکانی بسیار مناسب، مرتب و تمیز. آشپزخانه، حیاط دلنشین و زیبا. قیمت مناسب.
این صفحه شامل خوابگاه های "فقط دانشجویی" می باشد. می خواهید خوابگاه های دانشجویی-کارمندی را نیز ببینید؟ بلی