خوابگاه (پانسیون) های دانشجویی-کارمندی دخترانه شهر قزوین


خوابگاه (پانسیون) ولیعصر (عج) ولیعصر
واقع در بهترین موقعیت مکانی نزدیک به مراکز درمانی بانکها ترمینال پارک سوار، اینترنت رایگان، نظافت روزانه