خوابگاه (پانسیون) های دانشجویی-کارمندی دخترانه شهر زنجان


خوابگاه (پانسیون) کوثر میدان آزادی
با امکانات رفاهی لازم.