خوابگاه (پانسیون) های دانشجویی-کارمندی دخترانه شهر ساری


خوابگاه (پانسیون) نرگس خیابان معلم
مکانی امن با تمامی امکانات رفاهی خوابگاه خودگردان دسترسی آسان به بازار و سوپرمارکت